بازیکنان خوش تکنیک جوان حال حاضر دنیا و سرگذشت آنها