دپارتمان ارتقا عملکرد

توضیحات

دپارتمان ارتقا عملکرد، به عنوان مهمترین بخش آکادمی متشکل از مدیر فنی، مشاور فنی، مسئولین دپارتمان ها و … وظیفه بسیار مهم نظارت، ارزیابی و کنترل تمامی برنامه های فنی آکادمی و بازیکنان را بر عهده دارد.

تصاویر