30 دسامبر , 2021

آکادمی کتاب ۶ – ۳ ماهان پیوس

18 نوامبر , 2021

آکادمی کتاب ۶ – ۱ یاران خادم

4 نوامبر , 2021

آکادمی کتاب ۸-۰ نگین پارسه

4 نوامبر , 2021

آکادمی کتاب ۵-۴ شهدای شمیران نو

4 نوامبر , 2021

آکادمی کتاب ۸ – ۱ شهدای شاهین مهر

4 نوامبر , 2021

آکادمی کتاب ۸ – ۲ کارون