3 اکتبر , 2019

ریکاوری، استراحت، استحمام و غذاخوری

فضایی برای ریکاوری، استراحت، استحمام و تغذیه با توجه به اینکه بچه ها داخل آکادمی فوتبال کتاب تایم زیادی را سپری می […]