30 ژوئن , 2020

جذب استعداد های فوتبال پایه در راستای قهرمان پروری

عملكرد برتر بازيكنان فوتبال در سطوح حرفهاي تنها با كشف استعداد و رشد و توسعة تواناييهاي بالقوة بازيكنان در سنين پايه به […]