14 ژانویه , 2020

نیوکمپ میان تولد و مرگ

یک سمت زایشگاه و سمت دیگر گورستان، و میان این دو، نیوکمپ بزرگترین ورزشگاه اروپا، ورزشگاهی به قدمت نیم قرن و به […]