29 ژوئن , 2020

آزمایشات فیزیولوژی ورزشجویان

آزمایشات فیزیولوژی ورزشی در راستای بررسی پاسخ های حاد و سازگاری های طولانی مدت به انواع فعالیت های بدنی در شرایط مختلف […]