برگزاری کلاس های هوش و زبان انگلیسی در راستای ورزشی فوتبال