17 می , 2023

چرا فوتبال یک ورزش سیاسی است؟

فوتبال یعنی شهرت فوتبال یعنی محبوبیت و این دو کلیدی هستند برای رسیدن به ثروت و قدرت و برای همین است که […]