توضیحات

دپارتمان تست، ارزیابی و آنالیز، بخش مربوط به سنجش، آمار، تحلیل و تفسیر عملکرد بازی بازیکنان به صورت تیمی و فردی می باشد. فیلمبرداری از تمرینات و مسابقات و داده پردازی تخصصی فوتبالی، به همراه استفاده از نرم افزارهای فوق پیشرفته آنالیز گرافیکی در این دپارتمان زیر نظر کادر مربیان آنالیزوری آکادمی صورت می گیرد. همچنین تمامی تست های تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی و حتا روانشناختی در این دپارتمان توسط متخصصین مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

تصاویر