دپارتمان مرکزی

توضیحات

دپارتمان مرکزی، بخش اجراییات آکادمی در:

  • امور اداری
  • پشتییبانی
  • هماهنگی
  • سازماندهی بازیکنان
  • مربیان
  • والدین و … می باشد.

مدیر ورزشی آکادمی به همراه معاون اجرایی مسئولیت مستقیم هدایت این بخش را بر عهده دارند.

تصاویر