دپارتمان پزشکی ورزشی، بخش مربوط به سلامت جسمانی و پیشگیری از آسیب بازیکنان می باشد. تمامی آزمایشات و تست های ورزشی مختلف بیولوژیکی، وضعیتی، بازتوانی و … در این دپارتمان و زیر نظر متخصص پزشکی ورزشی آکادمی صورت می گیرد. برابی تک تک بازیکنان تشکیل کارتکس و پرونده پزشکی جزء الزامات آکادمی می باشد.

دپارتمان پزشکی ورزشی