دپارتمان روانشناسی

 

توضیحات

دپارتمان روانشناسی، بخش مربوط به آمادگی ذهنی _ روانی و اجتماعی بازیکنان می باشد. این دپارتمان به صورت تخصصی به سه زیر شاخه تقسیم می گردد:

  • بخش روانشناسی بالینی

که در آن مسایل شخصیتی، مهارت های درون فردی، روابط و … بازیکنان پایش می شود.

  • بخش روانشناسی ورزشی

که در آن مهارت های ذهنی و روانی بازیکنان ویژه هر پست بازی، پایش می شود.

  • بخش عصبی _ شناختی

که در آن نقشه مغزی بازیکنان توسط دستگاههای فوق پیشرفته حوزه نوروساینس پایش می شود.