چرا باشگاه های که سود دریافت نمی‌کنند ورشکسته نمی شوند؟