8 فوریه , 2020

اضطراب و فوتبال

اضطراب در فوتبال آنچه مسئول ایجاد اضطراب ازقبیل اضطراب خشم و یا غمگینی است خود رویداد ها نیست. بلکه انتظار و تفسیر […]