1 اکتبر , 2019
طراحی تمرین متنوع

طراحی متنوع تمرین با تجهیزات تخصصی

هر روز ۲ ساعت از تایمی که مربوط به تکنیک بچه ها هستش بازیکنان در ۸ ایستگاه تمرین میکنند. هر ایستگاه روی […]