تیپ شخصیتی  قهرمانان

28 می , 2020

تیپ شخصیتی  قهرمانان( ENFP)

همانند سایر ایده آل گراها تعداد آنها در جامعه کم است. آنها اشتیاق زیادی برای تجربیات جدید دارند و بسیار برونگرا و […]